Ferdig byggegrop for basseng | Foto: Multiconsult

Ferdig byggegrop for basseng | Foto: Multiconsult

AdO Arena

Byggegrop med sekantpelvegger

Bergen kommune\Hordaland Fylkeskommune har bygget nytt nasjonalt svømmeanlegg og videregående skole på Nygårdstangen i Bergen. Multiconsult har utført grunnundersøkelser og var engasjert av RIB (EKJ-København) som geotekniske rådgivere i prosjektet.

Det var store utfordringer for å få tett byggegrop i steinfylling i sjø.

Multiconsult hadde tidligere utført grunnundersøkelser (geoteknikk og miljø) på oppdrag for Bergen kommune og bidratt med geoteknisk rådgivning av tre ulike lokaliteter for svømmeanlegget.

Fyllingen på Nygårdstangen har en mektighet i området 15-25 m.

Løsning av oppdraget

For å oppnå en tett byggegrop ble metoden med sekantpelvegg til berg/morene valgt. Sekantpelveggen fungerer også som permanent fundament for yttervegger. Det ble benyttet peler med diameter 1,5 m som ble boret ned i berg/fast morene. Det ble stor slitasje på utstyret i så dyp steinfylling og boring/utstøping tok lengre tid enn antatt.

Byggegropa ble imidlertid fullstendig tett, og dermed en teknisk suksess.

For å unngå differansesetninger er byggene fundamentert på borede stålkjernepeler til berg.

Våre tjenester

  • Grunnundersøkelser
  • Geoteknisk prosjektering