Viking, Stadion, LINK, Jåttåvågen, trafikkanalyse, multiconsult

1/2

Illustrasjon av mulig fremtidig Viking stadion og Jåttåvågen | Fotomontasje: LINK arkitektur

Viking, Stadion, LINK, Jåttåvågen, trafikkanalyse, multiconsult

2/2

Jåttåvågen stasjon har umiddelbar nærhet til planområdet | Foto: Multiconsult

Viking Stadion

Trafikkanalyse

Prosjektet Viking Stadion omfatter 32 000 m2 med utbygging av næringslokaler og økt tilskuerkapasitet. Det er anslått en tribuneutvidelse med 5500 nye plasser, samtidig som hele stadion reguleres til idrettsanlegg, kontor, hotell, bevertnings- og fritidsformål. Utbyggingen er lokalisert i Jåttåvågen, et område mellom Stavanger og Sandnes hvor det er planlagt arealer med høy utnyttelse og lav bilandel for de reisende. Dagens trafikale situasjon rundt planområdet er i rushperioder stedvis preget av forsinkelser og kødannelser både for bil og kollektivtrafikk.

Multiconsult har fått i oppdrag å utrede trafikale konsekvenser ved utbyggingsprosjektet, hvor trafikkanalysen skal inneholde en vurdering av trafikksituasjon, parkering og kollektiv både under arrangementer og ved en vanlig driftsituasjon. I tillegg skal det utarbeides konkrete planer om hvordan trafikksituasjonen kan bedres, bl.a. gjennom en mobilitetsplan. Prosjektet er et samarbeid med Link Arkitektur.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har kartlagt, beregnet og vurdert den eksisterende og fremtidige trafikale situasjon tilknyttet mulig utbygging av Viking stadion.

Utredningen viser at en utbygging av Viking Stadion isolert sett vil føre til liten økning i trafikkvolumet på veiene rundt planområdet. Tar man derimot hele områdeutbyggingen i betraktning vil veinettet få et trafikkvolum i 2040 som overskrider dagens kapasitetsgrenser uavhengig av utbyggingen på Viking stadion.

På bakgrunn av de fremtidlige trafikale konsekvensene har Multiconsult utarbeidet en mobilitetsplan. En mobilitetsplan har som hensikt å påvirke de reisende til å gjøre et miljøbevist valg i forhold til transport. I dette prosjektet er det lagt vekt på størst mulig grad av miljøvennlig transport til/fra Viking stadion. Konkrete forslag i planen er blant annet felles parkeringspolitikk, økt frekvens på kollektivtilbud, samt tiltak næringslivet kan gjøre for å få de ansatte til å være mer miljøbevisste.

Våre tjenester

  • Registreringer og innsamling av grunnlagsdata
  • Analyse og status av dagens og fremtidig situasjon; Veinett, trafikk, parkering, kollektiv og trafikksikkerhet
  • Trafikkberegninger
  • Mobilitetsplan
  • Konsekvenser av anleggstrafikk