Kontor- og næring

Miljøriktige, effektive og helsefremmende kontorlokaler er et godt fundament for en sunn bedrift. Multiconsult er en pådriver for miljø og er blant annet med i utviklingen av miljøsertifiseringsordninger som BREEAM NOR.

Arbeidere som trives der de jobber er mer produktive og dermed mer lønnsomme. Samtidig er det et krav fra samfunnet, arbeiderne og bedriftene selv at miljøriktige bygninger er en del av et ansvarlig firma sin kultur og image. Det å bygge miljøriktige næringsbygg, det være seg kontorer, kjøpesenter eller varehandel generelt, er en del av vårt samfunnsansvar og samtidig et stadig viktigere moment i bærekraftig merkevarebygging.

Multiconsult er og har vært delaktige i større og mindre prosjekter for næringslivet rundt om i Norge. Vårt fokus på bærekraftige bygninger og redusert energibruk går ikke på bekostning av funksjon eller godt innemiljø. Vi mener det er fullt ut kostnads og trivselsmessig konkurransedyktig å bygge energieffektive og miljøriktige bygg, samtidig som funksjon og produktivitet ivaretas på en god måte. Våre rådgivere er av de fremste i landet på miljøsertifiseringsordningen BREEAM, samtidig som vi har kompetansen som får byggene til å fungere. Vårt fokus på bygningsfysikk og teknisk integrering vil også være med å sikre et bygg uten de feil og tekniske problemer som fordyrer driftsfasen og fremmer reklamasjoner. Det å benytte miljø, energiplanlegging, bygningsfysikk og teknisk integrering som kvalitetssikringsverktøy fremfor pålagte oppgaver sikrer en kvalitetsheving av bygningene og reduserer risiko. En totalrådgiver gjennom hele byggets livsløp skal sikre en optimal livssyklus både for eiere, leiere og miljøet rundt oss.