1/3

Illustrasjon av to av fire hyttefelter | Ill.: Multiconsult

2/3

Befaring med ski på Voss | Foto: Multiconsult

3/3

Adkomstveg og pumpehus på plass | Foto: Multiconsult

VVA Voss hyttegrend

Adkomstveger, landskap og ledningsanlegg

Prosjektering av veg og VA for felt med 275 hyttetomter. Inkluderer én pumpestasjon for vann med høytrykksledning til høgdebasseng 100 m3, prosjektering av høgdebasseng og pumpestasjoner for spillvann samt biologisk renseanlegg. I tillegg inndeling av trykksoner for vann vha modellering i Epanet.

Løsning av oppdraget

Beskrivelse etter NS 3420 og prosesskoden samt tilbudsgrunnlag og byggeplaner

Våre tjenester

  • Detaljprosjektere og beskrive generalentreprise
  • Kontrahere utførende entreprenør
  • Oppfølging i byggeperioden
  • Byggeledelse