1/2

Tomt for renseanlegg fundamentert på stålkjernepeler | Foto: Multiconsult

2/2

Stor plassbygd vannkum med PN25-armaturer | Foto: Multiconsult

VA-anlegg og renseanlegg Haus

Detaljprosjektering og byggeplaner

Kompleks VA-prosjektering med bl.a. 200 meter styrt boring i fjell og høgtrykks overføringsledning for vann, trykkumsystem og pumpestasjon for spillvann. 500 meter sjøledning. Videre modellering av vann og inndeling i trykksoner. Mange trykkreduksjonskummer. Renseanlegg for 2500 pe. Tomt for renseanlegg ble fundamentert på stålkjernepeler ca. 20 dype ned til fjell.

Løsning av oppdraget

For VA-anlegget var det beskrivelse etter NS 3420, tilbudsgrunnlag, kontrahering av utførende og byggeplaner. For renseanlegget ble det laget en funksjonsbeskrivelse til totalentreprenør som ble kontrahert gjennom konkurranse med forhandlinger. Deltatt i alle byggemøter. Ansvarlig SØK for begge tiltakene.

Våre tjenester

  • Grunnundersøkelser av tomt for renseanlegg
  • Detaljprosjektere og beskrive ett stykk generalentreprise
  • Kontrahere utførende entreprenør
  • Funksjonsbeskrive renseanlegg og kontrahere totalentreprenør
  • Oppfølging i byggeperioden