1/3

Åpen bekk Norheimsbekken og bekkeinntaket | Foto: Eloi Denamur, Multiconsult

2/3

Resultater fra stress-simuleringer. Oversikt over kapasiteten til overvannsystemet | Ill.: Multiconsult

3/3

Resultater fra stress-simuleringer. Hydraulisk lengdeprofil overvannsystem | Ill.: Multiconsult

Kapasitetsvurdering av VA-ledningsnett

Kalibrering og simulering med Mike Urban

Multiconsult ble engasjert av Karmøy kommune for å lage en flom- og tiltaksplan for Norheim i Karmøy kommune. Bakgrunnen for prosjektet var at kommunen ønsket en plan som skulle være et overordnet hjelpemiddel ved prioritering av tiltak og midler ved planlagt oppgradering av ledningsnettet.

Kommunen hadde utfordringer innenfor området både ved vanlige regnhendelser og ved store regnhendelser. Ved store regnhendelser var den åpne bekken Norheimsbekken en del av et flomutsatt område hvor omkringliggende boliger fikk flomvann inn på deres tomter.

Løsning av oppdraget

Ledningsnettet inkluderte separatsystem for overvann og spillvann, gamle fellessystem og bekkelukkinger som var kjent for å være under-dimensjonerte og i dårlig stand. Eksisterende avløpsmodell for ledningsnettet ble eksportert til Mike Urban, ytterligere kalibrert og ombygd i forhold til endrede situasjoner. Planlagte utbygginger ble lagt inn i modellen. En hydrolog routet Spannavatnet, utløpet fra vannet samt modellerte vann og bekker med HEC-RAS. Opplysningene fra disse vurderingene gjorde av Spannavatnet og de åpne bekkene kunne integreres i Mike Urban modellen.

Prosjektet identifiserte kapasitetsbegrensninger i det kommunale ledningsnettet og kom med ulike forslag til tiltak både for ledningsnettet, for den åpne bekken Norheimsbekken og bekkeinntaket.

Våre tjenester

  • Kalibrering av Mike Urban modell
  • Ombygging av Mike Urban modell med både lukkede og åpne VA-system
  • Hydraulisk modellering av åpne bekker og vann
  • Simulering og identifisering av kapasitetsbegrensninger i VA-nettet
  • Kartlegging av mulige tiltak på VA-ledningene og for åpen bekk og bekkeinntak