1/3

Tiltaksområdet i Hammerfest havn | Foto: Hammerfest kommune

2/3

Foreslått situasjonsplan Fuglenes | Ill.: Multiconsult

3/3

Foreslått situasjonsplan sentrumskaier | Ill.: Multiconsult

Ren havn Hammerfest

Miljøopprydding og deponering i cellespuntdeponi

Hammerfest Havn er blant 17 områder som er prioritert for opprydding pga. forurenset sjøbunn. Miljøtilstanden er klassifisert som dårlig til svært dårlig mht. PAH16, PCB7, bly og kvikksølv. Med bakgrunn i dette er det utarbeidet en helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter i Hammerfest havn.

I tiltaksplanen er det anbefalt en tiltaksløsning med mudring i enkelte delområder og tildekking i andre deler av havnen for å tilfredsstille miljøkrav satt av Hammerfest kommune. Massene planlegges deponert i og bak et cellespuntdeponi som planlegges i forbindelse med rehabilitering av eksisterende hurtigrutekai.

Hammerfest har lenge hatt behov for å utvide fiskerihavna på Fuglenes. Det er behov for nye kaier for å øke kapasiteten og som også kan ta inn de største fiskefartøyene. Hammerfest havn vurderer å kombinere Fuglenes prosjektet og Ren havn prosjektet slik at et Hurtigruta kan benytte Fuglenes om liggekai mens sentrums kaiene bygges om.

Løsning av oppdraget

På oppdrag fra Hammerfest kommune har Multiconsult utarbeidet en helhetlig tiltaksplan for miljøopprydding i Hammerfest havn. Med bakgrunn i tiltaksplanen ble Multiconsult engasjert av Hammerfest kommune til å utføre supplerende undersøkelser av sjøbunnen i havna med tanke på framtidig opprydding i forurenset sediment og etablering av deponi. Multiconsult har i den forbindelse gjort videoopptak av sentrumshavna, tatt nye sedimentprøver og utført nye geotekniske grunnboringer mht. grunnforhold ved etablering av cellespuntkai. I tillegg har Multiconsult detalj-prosjektert strandkantdeponiet samt utarbeidet søknad om tillatelse til mudring, deponering og tildekking av forurenset sjøbunn til Fylkesmannen på vegne av Hammerfest kommune.

I tillegg er Multiconsult engasjert for å vurdere de havnetekniske forholdene for sentrumskaien og den nye kaien på Fuglenes.

For sentrumsløsningen er det gjennomført et for-prosjekt mens det på Fuglenes så langt er gjennomført et skisseprosjekt. Begge disse kaiene planlegges videreført med detaljprosjektering.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt ny hurtigrutekai
  • Helhetlig tiltaksplan
  • Kostnadsberegning og vurdering av finansieringsløsninger
  • Geotekniske- og miljøgeologiske undersøkelser på sjø
  • Strømmålinger og bølge-vurderinger
  • Detaljprosjektering og utarbeiding av anbudsgrunnlag for spunt, tildekking, miljømudring og deponering av mudringsmasser
  • Miljøsaneringsbeskrivelse for riving av bygg og kaier
  • Søknad om tillatelse til mudring og deponering, samt tildekking av forurenset sjøbunn
  • Konstruksjonsmessige vurderinger
  • Havnetekniske vurderinger