1/4

Bekk i planområdet | Foto: Multiconsult

2/4

Parkslirekne (svartelistearter) | Foto: Multiconsult

3/4

Bunndyrinnsamling | Foto: Multiconsult

4/4

Kartlegging av amfibiedammer | Foto: Multiconsult

E18 Arendal – Tvedestrand

Byggeplan og konkurransegrunnlag for delstrekning 2

Prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal innebærer en oppgradering av E18 over ca. 23 km og om lag 14 km lokalveger i kommunene Arendal og Tvedestrand. Hensikten med utbyggingen er å etablere sammenhengende, møtefri veg på hele strekningen Oslo-Kristiansand. Dette vil gi vesentlig bedre trafikksikkerhet og kortere reisetid, noe som er viktig både for nærings- og persontransport. Videre oppnås en rask, pålitelig og sikker veg for den omfattende næringstransporten fra Stavanger, Kristiansand og Arendal mot Oslo, og fra de tunge industrikonsentrasjonene mot Kristiansand havn, som i sin tur styrker næringslivet langs hele korridoren.

Løsning av oppdraget

Multiconsult utarbeidet konkurransegrunnlag og byggeplan for delstrekning 2 fra Sagene til Harebakken i Arendal kommune. Herunder inngår flere tjenester og leveranser knyttet til ytre miljø. Utbygging av delstrekning 2 medfører utfordringer i forbindelse med bl.a.:

 • Utslipp av tunnelvann fra tunneldriving
 • Diffus avrenning fra vegfyllinger/sprengstein
 • Avrenning fra oppgravde myrmasser
 • Bekkeomlegging
 • Longumvann som reservedrikkevannskilde
 • Spredning av fremmede arter
 • Fauna-/viltpassasjer, viltgjerder
 • Tilgjengelighet til friluftsområder
 • Landskap og estetikk
 • Støy, vibrasjoner og luftforurensing

Våre tjenester

 • Teknisk prosjektering
 • Ytre miljø:
  – Kartlegging av «før-tilstand»: vannkvalitet, fisk, amfibier, bunndyr og begroingsalger
  – Utarbeidelse av søknad om utslippstillatelse for midlertidig anleggsdrift
  – Utarbeidelse av Ytre miljøplan (YM-plan)
  – Kartlegging av svartelistede arter
  – Støyberegninger, samt skjermings- og fasadetiltak
  – Utarbeidelse av rigg- og marksikringsplaner