Kollektivfelt, forbedre, 4 felt, sykkelbane, miljøkulvert, Skjæringen, park, multiconsult

1/3

Miljøkulvert sett nordfra | Foto: Multiconsult

2/3

Parkdraget opp på kulverttaket | Ill.: Multiconsult

Kollektivfelt, forbedre, 4 felt, sykkelbane, miljøkulvert, Skjæringen, park, multiconsult

3/3

Utsikt | Foto: Multiconsult

Fv. 44 Skjæringen

Kollektivfelt

Hensikten med prosjektet er å forbedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk. Hillevågsveien er en del av hovedaksen for buss mellom Stavanger og Sandnes. Kollektivfeltet er blitt bygget etappevis utover fra Stavanger sentrum. ”Vår” etappe er fra Sjøhagen til Breidablikkveien i Hillevåg/Mariero.

Eksisterende 2-feltsvei blir utvidet til 4 felt. Kollektivfeltet er tilrettelagt for fremtidig bybane. Derfor legges kollektivfeltet i midten og vanlig kjørefelt legges i ytre kjørefelt.

Det legges sykkelbane i gatenivå på begge sider.

Miljøkulvert Skjæringen inngår i prosjektet. Bilvei er senket ca. 5 m. Det er støpt en 120 m lang betongkulvert. Parkdraget i Skjæringen er reeatablert over kulvettaket.

Løsning av oppdraget

Oppdraget er prosjektert i samarbeid ved Statens vegvesen konstruksjonsavdeling. Miljøkulvert med støttemurer blir prosjektert av Statens vegvesen.

Gangkulverter er prosjektert av Multiconsults konstruksjonsavdeling.

Multiconsult har hatt landskapsplanlegging av nytt parkdrag over miljøkulvert samt grøntanlegg langs vei.

Våre tjenester

  • Prosjektering Vei
  • Prosjektering LARK
  • Prosjektering konstruksjon gangkulverter
  • VA
  • Oppdatere støyberegning