Oversikt over alle plankartene | Illustrasjon: Multiconsult

Fv 714 Stokkhaugen – Sunde

Parsell Mjønes – Vasslag

Fylkesveg 714 ligger i Snillfjord kommune i Sør-Trøndelag og er den eneste vegforbindelsen mellom Orkanger/Trondheim og kystkommunene Snillfjord, Hitra og Frøya. Ny veg på strekningen mellom Mjønes og Vasslag vil delvis følge dagens trase og delvis bli lagt i tunnel. Ny veg skal bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet, og vil ha stor betydning for bosetning og næringsliv i området. Planen viser alle arealinngrep som vil være nødvendig i forbindelse med bygging av vegen, avklarer framtidig arealbruk i planområdet. Det er også utført en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for vegen i anleggsperioden og i driftsperioden.

Det har vært stor fokus på prinsipper for landskapstilpasninger av veg med sidearealer, deponiområder og riggområder.

Multiconsult har vært engasjert som konsulent innen aktuelle fagområder, og har vært ansvarlig for utarbeidelsen av det komplette planmaterialet som består av 14 plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.

Løsning av oppdraget

Oppdraget har hatt stor fokus på landskapstilpasninger og plassering og utforming av deponiområder, samt berøring og nærføring til vassdrag. Etter offentlig ettersyn høsten 2010 var det flere innsigelser til planen og revidert plan var på ny høring sommeren 2011 og ble endelig vedtatt i Snillfjord kommune 31.08.2011. Bygging av store deler av den regulerte strekningen er tenkt gjennomført i løpet av sommeren 2014.

Våre tjenester

Ansvarlig for utarbeidelse og produksjon av veggeometri, landskap og arealplan i samarbeid med Statens vegvesen og Snillfjord kommune.