Fylkesveg, Verran, Steinkjer, kommundelplan, konsekvensutredning, veg, vei, Statens vegvesen, Multiconsult

1/3

Visualisering av et av flere brualternativ over Beitstadsundet | 3D modell: Multiconsult

Fylkesveg, Verran, Steinkjer, kommundelplan, konsekvensutredning, veg, vei, Statens vegvesen, Multiconsult

2/3

Kart som viser ulike alternativer for ny veg | Illustrasjon: Multiconsult

Fylkesveg, Verran, Steinkjer, kommundelplan, konsekvensutredning, veg, vei, Statens vegvesen, Multiconsult

3/3

Bildet viser Vellamelen sentrum med Beitstad skole, Beitstadhallen og utløpet av Moldelva | Foto: Jarle Kjeldseth

Fv. 17 og fv. 720 Kvarving – Sprova – Malm

Kommunedelplan med konsekvensutredning for utbygging av ny fv. 17 og fv. 720 i Verran og Steinkjer kommune

Multiconsult har laget en ny kommunedelplan med konsekvensutredning for utbygging av ny fv. 17 og fv. 720 i Verran og Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag.

Fylkesveg 17 mellom Kvarving og Sprova og fv. 720 mellom Hjellbotn og Malm er preget av ujevn linjeføring, mange krappe kurver og smal vegbane. Det er i tillegg manglende eller smal vegskulder, og mange avkjørsler. Tettstedene Malm og Vellamelen ligger også ved disse vegene. Hovedutfordringen var å få avklart en trase som gav god trafikksikkerhetsforbedring, god framkommelighetsøkning og bedre miljø for omgivelsene.

Hensikten med utredningen er å se på konsekvenser med å få lagt fv. 17 utenom tettstedet Vellamelen og bygge ny fv. 720 til Malm.

Deler av det aktuelle planområdet er tett bebygd; Det er jordbruk, landskapsverdier og verneverdige områder, slik at nye vegtraseer kan bli konfliktfylt.

Løsning av oppdraget

Multiconsults oppgave var å lage en ny kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for strekningen Kvarving – Sprova – Malm.

Arbeidet ble innledet med en kreativ fase for å kvalitetssikre foreslåtte linjer og vurdere evt. andre linjer. Det ble utarbeidet et verdikart for hvert tema i konsekvensutredningen samt en visualisering i VirtualMap.

Våre tjenester

  • Vegplanlegging
  • Kommunedelplan
  • Konsekvensutredning
  • Planprogram
  • Visualisering
  • Mengde- og elementbeskrivelser
  • Trafikkberegninger
  • Tekniske planer