Samferdsel og infrastruktur, Fv 572 Eddagjelet, Tunnelportal, Ulvik herad, PLAXIS

1/2

Portal | Illustrasjon: Multiconsult

Samferdsel og infrastruktur, Fv 572 Eddagjelet, Tunnelportal, Ulvik herad, PLAXIS

2/2

Kartutsnitt av området | Foto: Google maps

Fv. 572 Eddagjelet

Tunnelportaler analysert med PLAXIS

Som en del av oppgradering og rassikring av Fv 572 i Ulvik herad er tunnelportaler analysert og dimensjonert ved bruk av programmet PLAXIS. Steinsprang var en av lastsituasjonene som skulle analyseres i tillegg til belastninger fra fylling på portal.

I tillegg er det utført dimensjonering av tørrmurer, plastring mot sjøen og nødvendig bergsikring ved bolting.

Løsning av oppdraget

Skredsimulering og belastning på tunnelportaler beregnet med PLAXIS som en samvirkeberegning av jord/konstruksjon.

Resultatene i form av deformasjoner, spenninger, skjærkrefter og momenter kan benyttes direkte i dimensjonering av betonghvelvet

Våre tjenester

  • Bergteknisk prosjektering
  • Dimensjonering av konstruksjoner
  • Bæreevne av fundamenter