Samferdsel og infrastruktur, Fv. 7 Haukanesberget, rassikring, Hardangerfjorden, Multiconsult

1/2

Forskaling tunnelportal Folkedal | Foto: P. Ranges, Multiconsult

2/2

Støttemur langs ny veg retning Granvin | Foto: Solveig Solgaard Riise, Multiconsult

Fv. 7 Haukanesberget

Rassikring av fylkesveg langs Hardangerfjorden

Statens Vegvesen har utarbeidet reguleringsplan og grunnlag for totalentreprisen «Rassikring Haukanesberget». Veidekke vant konkurransen med Multiconsult som underleverandør i tilbudsfasen og utarbeidelse av byggeplan for anlegget, samt oppfølging i byggefasen.

Fv. 7 er en del av hovedvegnettet i Hardanger, og benyttes som omkjøringsveg ved stengt E16. I 2010 hadde den aktuelle vegstrekningen en trafikkmengde på om lag 1000 kjøretøy per døgn (ÅDT) og sommerdøgntrafikk på ca. 1500. Om lag 12-13 % av dette var tunge kjøretøy. Fartsgrensen på strekningen er 80 km/t og strekningen er smal, med varierende kurvatur og uten grøft inn mot fjellsiden.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utarbeidet byggeplanen for 1370 meter tunnel (Tunnelklasse B) med T9,5 profil, samt ca. 950 meter veg i dagen, vegklasse Hø1 med fartsgrense 80 km/t. Tunnelen er grovsprengt og bygget opp med PE-skum dekket av sprutbetong, med føringskanter i betong. Betongportalene er 10 meter lange, og utgjør halve traktformen i hver tunnelende.

Oppdraget innebar også prosjektering av to tekniske bygg i tilknytning til tunnelen. Vann fra fjellsidene er samlet i kummer, og ledes ut i sjøen via ledninger under vegen. Det er bygget støttemurer for de private avkjørslene langs vegen. Portaltaket er tilbakefylt med jord, og revegetert med lokale frøarter, buskas og trær.

Våre tjenester

  • Bistand tilbud
  • Byggeplan for tunnel
  • Plan for ytre miljø
  • Byggeplan for veg
  • Byggeplan for vann og avløp
  • Føringsveier elektro
  • Byggeplan for konstruksjoner
  • Byggeplan for landskapsutforming
  • Trafikk, skilt og oppmerkingsplaner