1/3

Borkamoen, ferdig stabilisering av område | Foto: Solveig Vassenden

2/3

Lukking av Leirbekkjen | Foto: Statens vegvesen

3/3

Leiråa etter flytting og plastring av nytt elveleie | Foto: Haakon Kulberg

Fv 76 Målvikhammertunnelen

Påhuggsområde ved Borkamoen

Geologi: Prosjektering av ca. 3 km rassikringstunnel, oppfølging av arbeidene i byggeperioden samt utarbeidelse av sluttrapport.

Geoteknikk: Grunnundersøkelser og kartlegging av kvikkleiresone ved Borkamoen. Vurdering av områdestabilitet og prosjektering av stabiliserende tiltak. Oppfølging i byggeperioden av områdestabilisering, som omfattet bekkelukking, oppfylling, flytting og reetablering av elveleie, plastring og bygging av flomvoll. I tillegg omfattet arbeidene kontroll av rystelser og bygging av fylkesveg og lokalveg over det stabiliserte området.

Løsning av oppdraget

Multiconsult ble i 2010 engasjert av Statens vegvesen for å prosjektere ca. 3 km rassikringstunnel og følge opp tunnelarbeidene i byggeperioden. Underveis i prosjektet ble det oppdaget kvikkleire utenfor det nordøstre påhugget. Multiconsult administrerte grunnundersøkelsene for å kartlegge kvikkleireutbredelsen, utarbeidet dataog vurderingsrapport, prosjekterte stabiliserende tiltak og fulgte opp arbeidene i byggeperioden.

Våre tjenester

  • Adm. Grunnundersøkelser
  • Utarbeidet datarapport og vurderingsrapport for området
  • Prosjektert stabiliserende tiltak
  • Oppfølging i byggeperioden