Eksisterende veg | Foto: Kjetil Tepstad, Multiconsult

Fv. 212 Hetlevikvegen

Byggeplan veg og VA

Formålet med planen er å bygge sammenhengende fortau og utvide vegen til standard Sa1. En del avkjørsler skal saneres, og den generelle trafikksikkerheten bedres. Det skal også bygges nye vann- og avløpsledninger, og et kommunalt utslipp skal saneres. I forbindelse med vegen skal det bygges høye murer. Dagens veg er en smal blindveg og har ingen tilbud til myke trafikanter. Det ligger en skole og barnehage i området.

Løsning av oppdraget

Etter ønske fra Askøy kommune og statens vegvesen ble det laget et forslag til en forenklet løsning for veg og avkjørsler på Hetlevikvegen. Topografien og eksisterende forhold langs vegen, med svært bratte avkjørsler og bebyggelse nær veg gjør det svært utfordrende å bygge veg i dette området. Det er også prosjektert nye vann- og avløpsledninger i vegen, og høye murer i forbindelse med vegen. Det finnes ikke omkjøringsmuligheter, det er derfor også lagt stor fokus på trafikkavvikling og anleggsvirksomhet langs strekningen.

Våre tjenester

  • Utarbeiding av alternative løsninger
  • Prosjektering av veg og VA
  • Utarbeiding av konkurransegrunnlag