Reguleringsplan for Njøsavegen, strekning 1 og 2 | Ill.: Multiconsult

Fv. 185 Njøsavegen

Detaljreguleringsplan

I samsvar med Leikanger kommune sin vedtatte strategi ønsker kommunen å utbedre FV185 Njøsavegen med fokus på myke trafikanter og forbedret skoleveg. Strekningen er 2 km lang og krysser Njøselvi og Henjaelvi.

Reguleringsplanen legger til rette for bygging av fortau langs fv.185, samt utbedring av eksisterende bro. Med en slik utvidelse av dagens vegareal har hensynet til landbruket og kulturlandskapet vært premissgivende for hvordan utvidelsen har blitt planlagt.

Løsning av oppdraget

Hovedformålet har vært å forbedre vegstandarden med utgangspunkt i dagens vei. Reguleringsplanen optimaliserer veglinjen ut i fra hensyn til dyrket mark, eksisterende terreng og boliger.

Våre tjenester

  • Utarbeiding av plankart, bestemmelser og planrapport
  • Veg geometri
  • Geoteknikk
  • Støyvurdering