1/2

Novapoint Tverrfaglig Modell | Foto: Daniel Bernal

2/2

Kong Oscar første delstrekk | Foto: Daniel Bernal

Kong Oscars gate

Infiltrasjonsanlegg for å heve og justere grunnvannsnivå

Sentrale deler av Bergen sentrum har opplevd setningsskader på vei og bygninger som følge av forråtnelse av kulturlag i grunnen. Multiconsult har prosjektert løsninger for å heve og justere grunnvannstanden blant annet i Kong Oscars gate med bruk av overvann, og små demninger av bentonittleire i grunnen. Systemet tar inn overflatevann i gatesluk som blir fordelt til grunnen. Vannet blir holdt igjen i et system av bentonitt-demninger som fungerer som en slags laksetrapp og hindrer skadelig forråtnelse av kulturlag i grunnen.

Mellom bentonittdemningene er det satt ned reguleringskummer hvor grunnvannsnivået justeres til ønsket nivå, og kan kontrolleres for stabilisering og bevaring av kulturlagene.

Rådgiving og oppfølging har inkludert oppfølging av andre involverte konsulentselskap med hensyn til trasévalg, og grøfteoppbygging.

Løsning av oppdraget

Systemet tar inn overflatevann i gatesluk som blir fordelt til grunnen gjennom perforerte rør. Det blir laget små demninger av bentonittleire under bakken som lager tette kammer i lengderetningen av veien. Dermed unngås drenering av vannet gjennom grøfter og andre permeable ganger i grunnen. På denne måten heves grunnvannsnivået i området og hindrer forråtnelse av kulturlagene i grunnen, som gir skadelige setninger.

Reguleringskummer mellom demningene justerer grunnvannsnivå etter ønske.

Våre tjenester

  • Overvannsberegninger
  • Modellering av VA-ledninger, el- og telekabler, bentonittplugger i svært krevende område
  • Oppfølging i byggetid
  • Rådgiving konsulentselskaper for rørlegging og traséoppbygging