1/2

Modellutsnitt av renseanlegg og infrastruktur | Modell: Erlend Lindhartsen, Multiconsult

2/2

Modellutsnitt av ledningsanlegg og EL-belysning | Modell: Erlend Lindhartsen, Multiconsult

Stokkvika – Hunstadmoen Renseanlegg

Ledningsanlegg og renseanlegg

Stokkvika – Hunstadmoen er et pågående tverrfaglig infrastrukturprosjekt som spenner seg mellom Stokkvika og Hunstadmoen i Bodø kommune. Multiconsult sitt bidrag i prosjektet har vært utarbeidelse av konkurransegrunnlag for offentlig anbud. Multiconsult har blant annet laget prosessbeskrivelse av renseanlegg og pumpestasjoner, prosjektering av ledningsanlegg, veg og fyllinger og EL-belysning. Hele anlegget er 3D-prosjektert i Novapoint.

Bakgrunnen for prosjektet er at mesteparten av avløpet i området i dag går i store fellesledninger for spill- og overvann som ender opp i havet, urenset. Myndighetene har pålagt Bodø kommune å rense avløpsvannet og Multiconsult har blitt engasjert i forprosjekt og detaljprosjekt.

Løsning av oppdraget

Målet for oppdragsgiver er forbedret resipient langs kystsonen og imøtekomme dagens rensekrav fra myndighetene. Prosjektert tiltak går ut på å etablere et nytt renseanlegg i Stokkvika (ca. 5000 pe).

For å få føre avløpet fra Hunstadmoen til renseanlegget i Stokkvika, har det blitt besluttet at to nye pumpestasjoner og to pumpeledninger skal detaljprosjekteres sammen med nytt renseanlegg.

Avløpet fra beboerne vil dermed gå med selvfall til pumpestasjonene og pumpes i motsatt retning som selvfallsledningene, tilbake og videre til Stokkvika renseanlegg. En stor utfordring i planleggingen har vært grensesnittet mellom nytt og eksisterende anlegg, og koblingen av eksisterende ledninger til det nye anlegget.

Det meste av avløpet følger terrenget i store fellesledninger ned mot havet. For å redusere belastning på nytt lednings- og renseanlegg, er det prosjektert tverroverløp i punkter hvor nytt og gammelt anlegg møtes. I ekstreme nedbørsperioder vil deler av fremmedvannet i spillvannsledningen gå i overløp til overvannsledningen, og da overbelaster ikke fremmedvannet spillvannsledningen og renseanlegget.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Detaljprosjektering
  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag