Valseverkparken | Foto: Multiconsult

Valseverksparken

Fra forurenset grunn til parkområde

Etter 92 års drift la Corus Packaging Plus, Norway AS ned sin virksomhet på Laksevåg i Bergen i 2008. I denne forbindelse har Multiconsult utført miljøtekniske grunnundersøkelser på tomten.

Undersøkelsene viste at på selve fabrikkområdet var forurensningssituasjonen slik at det ikke var nødvendig med tiltak med dagens arealbruk. Sør for selve fabrikkområdet ligger et ubebygd myrområde som bl.a. har vært benyttet som jordtipp for gravemasser, og som dumpeplass for slagg, aske, sot og tjære fra bedriftens eget gassverk som var i drift i perioden 1919-52.

Undersøkelsen konkluderte med at det var behov for tiltak på dette området, og tildekking av området ble gjennomført i 2009. Undervegs i prosessen ble det også besluttet å opparbeide området det til en park – Valseverksparken.

Løsning av oppdraget

Tiltakene i Valseverksparken omfatter følgende:

  • En bekk som renner gjennom området er flyttet og kledd med tett bentonittmembran slik at vannet renner gjennom parken uten å være i kontakt med de forurensede løsmassene.
  • Alle de forurensede løsmassene er dekket til med minimum 0,5 m med rene løsmasser slik at det ikke lenger er fare for at mennesker skal kunne eksponeres for forurensningen.
  • De rene tildekkingsmassene reduserer kontaktflaten mellom overflatevann og forurenset jord, og tiltaket ventes derfor også å gi en redusert utlekking av miljøgifter fra området.
  • Området er opparbeidet til park.

Effekten av tiltaket skal overvåkes videre med vannprøvetaking i minimum to år.

Våre tjenester

  • miljøtekniske grunnundersøkelser
  • risikovurdering
  • utarbeiding av tiltaksplan for forurenset grunn
  • detaljprosjektering av miljøtiltak og park. Utarbeiding av anbudsgrunnlag
  • oppfølging i gjennomføringsfasen og sluttdokumentasjon
  • prosjekt- og byggeledelse