1/2

Trasé-kryssing før anleggstart | Foto: Daniel Bernal

2/2

Befaring med byggherre før anleggstart | Foto: Daniel Bernal

VVA Fløksand – Beitingen

Ledningsanlegg, veg og byggeledelse

Forprosjektering, og prosjektering av ledningsanlegg i Novapoint 20 i forbindelse med utbedring av ledningsnett til ringsystem. Detaljtegninger grøftesnitt, utvidende beskrivelse, samt byggeledelse. Prosjektet omhandler svært ustabile masser, og samspill med hjelpearbeider tilknyttet BKK.

Byggeledelsen har innebært oppfølging av anleggsøkonomien, kvalitetssikring av anleggsutførelsen, og bistand for byggherre gjeldende kontraktsvilkår mot entreprenør i sluttoppgjøret.

Løsning av oppdraget

Benyttelse av preisolerte rør i enkeltstrekk grunnet leire. Trasé lagt ved eksisterende bilveg inkluderende vannledning, drensledning, overvannsledning, samt fiber og veglys.

Utbredelse av eksisterende bilveg, samt nytt fotgjenger- og sykkelfelt. Tjenester og løsninger gjort i nær dialog med grunneiere.

Nær oppfølging av anlegg ved kontrollbefaring, samt tett dialog mellom entreprenør og byggherre.

Våre tjenester

  • Overvannsberegninger
  • Modellering av VA-ledninger, el- og telekabler i svært krevende område
  • Prosjektering og beskrivelse av veg og VA i hhv. prosess og NS3420
  • Oppfølging i byggetid
  • Byggeledelse