1/2

Utslippsledning DN400 | Foto: Multiconsult

2/2

Dype grøfter i trange gater | Foto: Multiconsult

VA Austvika

Ledningsanlegg, utslippsledning og pumpestasjon

Saneringsprosjektet omfattet utskiftning av vannledninger, spillvannsledninger og drenssystem i boligfelt og kommunal veg.

Løsning av oppdraget

Flora kommune sanerte en rekke boliger som tidligere hadde utslipp til sjø. Multiconsult sin oppgave besto i å lage saneringsplan på forprosjektnivå og deretter detaljprosjektere og beskrivelse etter NS 3420 samt tilbudsgrunnlag og byggeplaner. Multiconsult stod også for kontrahering av utførende entreprenør og hadde oppfølging i byggetiden.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektere og beskrive generalentreprise
  • Kontrahere utførende entreprenør
  • Oppfølging i byggeperioden