1/2

VA-grøft i Eikeliveien | Foto: Peik Sunde, Multiconsult

2/2

Vannkum i Eikeliveien | Foto: Peik Sunde, Multiconsult

Eikeliveien VA

Rehabilitering av hovedledningsnett for vann og avløp

Prosjektet går ut på å rehabilitere hovedledninger for vann og avløp i forbindelse med at Ski kommune oppgraderer Finstad spillvannspumpestasjon. Prosjektet omfatter, inkludert sidegrøfter, sanering av 1,5 km bekkekulvert av betongrør, vannledninger, selvfalls spillvannsledninger og pumpespillvannsledning samt prosjektering av nye VA-ledninger, kabeltrasé, miljøtiltak, sikring av grøfter samt reetablering av veier.

Det er vanskelige grunnforhold i området med kvikkleire. Det har vært prosjektert kalksementstabilisering og spunting av en hovedgrøft på ca. 4 m dybde, 5 m bredde og 900 m lengde. Ledningstraséen omfatter en bekkelukning for Finstadbekken på Ø1800 mm, Ø400 mm pumpespillvannsledning, to selvfalls spillvannsledninger og vannledning. Ledninger er stort sett prosjektert i PE og PVC med unntak av bekkelukningskulvert.

Prosjektet omfatter prosjektering, prosjekteringsledelse, oppfølging i byggetid og byggeledelse.

Løsning av oppdraget

Prosjektet har foregått i tett samarbeid med byggherre og entreprenør. Det er et utfordrende arbeid med mange ting som må løses underveis, der i blant uventede funn i grunnen og et varierende kartunderlag med hensyn på anlegg i grunnen.

Det har vært en utfordring at vi har jobbet i hele veiens bredde og å opprettholde adkomst til alle eiendommer. Dette har blitt løst ved å etablere midlertidige veier og omkjøring på parallelle veier. Ved krysning av fylkesvei måtte denne legges om i full bredde rundt anleggsområde.

Det ble prosjektert mange midlertidige ledningsanlegg for å sikre alle abonnenter med vann og avløp i anleggstiden.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • SHA-ledelse
  • Tegninger
  • Beskrivelse NS3420
  • Kostnadsestimat
  • Byggeledelse
  • Prosjekteringsledelse