Planutsnitt | Ill.: Andreas Wendt

VA-anlegg Byrkjelandsløkjen

Ny gang- og sykkelveg langs E39

Prosjektering av ny vannledning og spillvannsledning langs E39 fra Byrkjelandsløkjen til Skjersholmane, i tillegg til etablering av ny spillvannsledning i området Hornelandsvågen i sammenheng med eksisterende slamavskiller. Ny spillvannspumpestasjon skulle også etableres i dette området.

Vegprosjektet omfattet prosjektering av ca. 900 m ny gang- og sykkelveg langs E39 mellom Byrkjelandsløkjen og Skjersholmane. Den nye traséen har tre krysningspunkt med eksisterende veier. Ett av disse kryssingspunktene hadde en planfri løsning. I prosjekteringen måtte det vurderes om den nye gangveien skulle føres planfritt over Hornelandsvegen, eller ned til Hornelandsvegen og krysse på samme plannivå.

Det var også behov for etablering av nytt teknisk bygg. Uteareal av teknisk bygg var også en del av prosjekteringsarbeidet.

Løsning av oppdraget

Det ble utarbeidet et forprosjekt som viste en profil på 3,0 m rabatt (utforming som grøft) mellom veg og gang- og sykkelveg, 3,5 m gang- og sykkelveg, inkludert 2×0,25m skulder og veggrøft med bredde 3,5 m mellom gang- og sykkelveg og terreng. Dette ville ført til relativt store inngrep i sidearealet, med konsekvens for fjellsprenging og inngrep i naboeiendommer. I tett samarbeid med Statens vegvesen ble profilbredden redusert for reduksjon av konflikt og inngrep med tilstøtende bygg og eiendommer.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektering av ny gang- og sykkelveg
  • Detaljprosjektering vegkryss
  • Overvannsdrenering
  • Koordinering veglys
  • Utarbeiding av anbudsdokument veg