1/3

GSV sett i retning E6 | Foto: Multiconsult

2/3

Stopplomme langs GSV | Foto: Multiconsult

3/3

Natursteinsmur langs GSV | Foto: Multiconsult

Fv. 380 Bråteveien GSV

Byggeplan

Det bygges 1,9 km GSV langs fv. 380 fra Rv. 22 Trondheimsveien til Nordens vei i  Skedsmo kommune.

Oppdraget består i utarbeidelse av komplett byggeplan med konkurransegrunnlag, oppfølging i byggetiden og ferdigveistegninger. Det er flere støpte murer og natursteinsmurer langs strekningen i tillegg til støyskjermer.

Gang-\sykkelveien er 3 m bred og universelt utformet. Pga stigningen langs veien er det etablert flere hvileplasser med benker langs gangveien.

Total kostnad for anlegget er 50,4 mill kr.

Løsning av oppdraget

Multiconsult utarbeider byggeplan inkludert komplett konkurransegrunnlag for gang-/ sykkelveg fra Rv. 22 Trondheimsveien til Nordens vei i Skedsmo kommune.

Multiconsult har stått for støyberegninger og byggesøknad for lokal støyskjerm.

Våre tjenester

  • Byggeplan med komplett konkurransegrunnlag
  • Støytiltak
  • Byggesøknad
  • Omlegging av kommunalt VA nett
  • Kostnadsoverslag
  • Oppfølging anleggsfasen
  • Ferdigveistegninger