2/5

Valgt bruløsning fast bru. Sett fra siden | lll.: Multiconsult

3/5

Valgt bruløsning fast bru. Sett ovenfra | lll.: Multiconsult

4/5

Alternativ bevegelig bru. Åpen | lll.: Multiconsult

5/5

Alternativ løsning fast bru | lll.: Multiconsult

Flekkefjord bybru

Skisseprosjekt og forprosjekt

Skisseprosjekt og forprosjekt for ny Flekkefjord bybru. Flekkefjord trenger en ny bybru for å avlaste og forbedre dagens trafikkbilde i forhold til myke trafikanter, bilister og båttrafikk. I samarbeid med NUNO arkitektur og DOF Engineers er det gjennom en kreativ fase utarbeidet skisseprosjekt av flere brualternativ: 5 brualternativer til fast bybru og 2 brualternativer til bevegelig bybru.

I den kreative fasen ble det benyttet fysisk modell av området til illustrasjoner. Løsninger til skisseprosjekt ble illustrert i 3D-modell i bybildet.

En viktig del av skisseprosjektet har vært teknisk og økonomisk sammenligning av løsning med fast bru kontra løsning med bevegelig bru. Det er besluttet at det kun utarbeides forprosjekt for valgt alternativ for fast bru (innen september 2014).

En annen utfordring i prosjektet er blant annet trafikkavvikling under byggeperiode da ny bru må ligge på samme sted som eksisterende bru og det er dårlige plassforhold for midlertidig bru og omkjøringsveg.

Løsning av oppdraget

Multiconsult i samarbeid med NUNO arkitektur og DOF Engineers utarbeider skisseprosjekt for flere forslag til ny Flekkefjord bybru. Arbeidet består av kreativ fase med tverrfaglig kompetanse og utfordringer i et urbant bybilde. Skisseprosjektene er presentert i et silingsnotat som konkluderer med anbefalt løsning for fast bru og bevegelig bru. På bakgrunn av silingsnotatet anbefaler byggherren at det kun lages forprosjekt på valgt løsning for fast bru.

Valgt løsning for brua er ei ortotrop stålbru i tre spenn med total lengde på ca. 40 m og total bredde varierende mellom 13,5 og 14,5 m. Brua har en kjørebane på 6,5 m med to fortau med bredde fra 3 til 3,5 m. Hovedbæringen utgjøres av to langsgående kasseprofiler med cc 6,5 m. På tvers av disse ligger tversgående ribber med cc 3,7 m med overliggende brudekke i stål.

Et av de mest karakteristiske elementene til brua er de to V-formede søylene, også i stål. Søylene er fundamentert på stålrørspeler til berg via et spesialformet synlig pelehode i betong.

Landkarene utføres i betong med granittforblending tilpasset situasjonen på begge sider. Det har vært nødvendig å rive et eksisterende bygg for å få plass til ei provisorisk bru ved siden av brua i byggetiden.

Våre tjenester

 • Prosjektledelse
 • Medvirkningsprosesser inkl. folkemøter
 • Alternativsvurderinger
 • Separering av avløpssystem
 • Ny hovedvannledning med trykkøkningsstasjon
 • Åpning av bekk, inkl. modellering (HEC-RAS)
 • Grønnstruktur med tursti og åpen bekk
 • Kostnadsberegninger
 • Geotekniske vurderinger
 • Miljøtekniske undersøkelser
 • Komplett reguleringsplan iht plan-og bygningsloven