1/3

Illustrasjon av brua fra nord med Alna elva i forgrunnen | Fotomontasje: NUNO/Multiconsult

2/3

Illustrasjon av brua fra sørøst med rampe ned til elveområdet

3/3

Illustrasjon av brua på flyfoto

Breivoll G/S-bru

Forstudie

Forstudie for gang- og sykkelbru over jernbanen ved Breivoll. Området er av Oslo kommune identifisert som et sted for fremtidig utvikling. I samarbeid med NUNO Arkitektur og DOF Engineers er det gjennom en kreativ fase utarbeidet forslag til anbefalt løsning for en G/S-bru over jernbanen og Alnaelva.

Den anbefalte bruløsningen består av en sentral skråstagsbru med ett tårn og spenn på 70 + 115 m. I tillegg til hovedspenna er det på jernbanesiden en rampebru med lengde 100 m samt en sirkulær rampe ned til terreng ved tårnpunktet.

Løsning av oppdraget

I den kreative fasen ble det benyttet fysisk modell av området til illustrasjoner av mulige løsninger for brua. Det valgte forslaget ble illustrert med fotomontasjer.

Sentrale elementer i designprosessen har vært å oppnå:

  • En lett, elegant og slank bru som inviterer til en spennende kryssing av jernbane og elverommet
  • Et positivt bidrag til bybildet og omgivelsene
  • Naturlige tilkoblinger til eksisterende veinett og turstier

Våre tjenester

  • Kreativ fase med arkitekt
  • Beskrivelse av anbefalt løsning med 3D-modell og fotomontasje