Oversiktsbilde BIM | Illustrasjon: Multiconsult

Fv. 21 Vestsideveien – Gang- og sykkelvei

Bygningsbesiktigelse og vibrasjonsmåling

I forbindelse med omlegging av eksisterende kjørevei, samt ny gangvegløsning langs FV21 Vestsideveien, på strekningen Bilbo – Linjeveien i Lier kommune, har Multiconsult ASA hatt i oppdrag å gjennomføre bygningsbesiktigelse, skade-vurdering og vibrasjonsmåling.

Bygningsbesiktigelse og vibrasjonsmåling på eiendommer og konstruksjoner er utført i henhold til NS 8141-2:2013.

Løsning av oppdraget

Bygningsbesiktigelse ble gjennomført med video, loggført og råfilm lagret på server med utvidet sikkerhet.

Skadevurderinger håndteres fortløpende i forhold til innrapporterte skader.

Vibrasjonsmåling med 5 målepunkter, som flyttes i takt med fremdriften av anlegget.

Våre tjenester

  • Videobesiktigelse
  • Skadevurdering
  • Vibrasjonsmåling
  • Beregning av grenseverdi