1/3

Natursteinsmur langs gang- og sykkelvei | Foto: Multiconsult

2/3

Gang- og sykkelvei i retning E6 | Foto: Multiconsult

3/3

Stopplomme langs gang- og sykkelvei | Foto: Multiconsult

Fylkesvei 380 GSV Bråtveien

Gang- og sykkelvei

Det bygges 1,9 km gang- og sykkelvei langs Fylkesvei 380 fra Riksvei 22 Trondheimsveien til Nordens vei i Skedsmo kommune. Multiconsult utarbeider byggeplan inkludert komplett konkurransegrunnlag, og har stått for støyberegninger og byggesøknad for lokal støyskjerm.

Oppdraget består i utarbeidelse av komplett byggeplan med konkurransegrunnlag, oppfølging i byggetiden og ferdigveis-tegninger. Det er flere støpte murer og natursteinsmurer langs strekningen i tillegg til støyskjermer. Gang- og sykkelveien er 3 meter bred og universelt utformet. På grunn av stigningen langs veien er det etablert flere hvileplasser med benker langs gangveien.

Total kostnad for anlegget er 50,4 mill kr.

Løsning av oppdraget

Multiconsult utarbeider byggeplan inkludert komplett konkurransegrunnlag for gang-/ sykkelveg fra rv. 22 Trondheimsveien til Nordens vei i Skedsmo kommune.

Multiconsult har stått for støyberegninger og byggesøknad for lokal støyskjerm.

Våre tjenester

  • Byggeplan med komplett konkurransegrunnlag
  • Støytiltak
  • Byggesøknad
  • Omlegging av kommunalt VA nett
  • Kostnadsoverslag
  • Oppfølging anleggsfasen
  • Ferdigveistegninger