Kryss Nygårdsveien | Ill.: Petra Wendt

Fv. 586 Bruveien Sokn, Rennesøy

Ombygging av kryss/ny gang- og sykkelveg

Prosjektet omfattet opparbeidelse av gang- og sykkelveg langs Bruveien fra Åmøyveien til Nygårdsveien og utbygging av kryssområdet Bruveien/Nygårdsveien.

Gang- og sykkelveg skulle ha en bredde på 3 m og en lengde på ca. 750 m. Mellom Bruveien og planlagt gang- og sykkelveg ble det opparbeidet rabatt med 2 m bredde.

Utbedring av kryssområdet omfattet også utbedring av eksisterende bussholdeplasser langs Bruveien. Bussholdeplassene ble utformet etter Statens vegvesens håndbok N100. Det ble oppført busskur, modell «Jæren».

For sikker krysning av Bruveien ble det bygget opphøyd gangfelt – trapeshump ved fartsgrense 50 km/t, for krysning av Nygårdsveien gangfelt med trafikkøy, og for krysning av Åmøyveien opphøyd gangfelt – modifisert sirkelhump ved fartsgrense 50 km/t.

Løsning av oppdraget

Detaljprosjekteringen ble utført på grunnlag av en reguleringsplan fra 2015, og i tett samarbeid med kommunen, IVAR og Statens vegvesen som eier av vegen. LYSE AS var ansvarlig for prosjektering av veglys. Påkrevd koordinering mellom prosjekterende var del av Multiconsults oppgave.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektering av ny gang- og sykkelveg
  • Detaljprosjektering vegkryss
  • Overvannsdrenering
  • Koordinering veibelysning
  • Utarbeiding av anbudsdokumenter