1/2

Plantegning cellespuntkai | Ill.: Multiconsult

2/2

Situasjonsplan | Ill.: Mo Indistripark

Utvikling av kaikapasitet Rana Industriterminal

Forprosjekt

Mo industripark planlegger å etablere et nytt kaianlegg ved Rana Industriterminal på grunn av en forventet økende aktivitet i industrien i Mo.

Multiconsult har utført grunnundersøkelser, geotekniske og miljøgeologiske, samt et forprosjekt der ulike kailøsninger er vurdert. Det er da vurdert strandkai (pelekai), cellepuntkai med avstivningspeler og kombivegg med rørforsterket spunt.

Kaia er tenkt utført med 15 eller 18 m vanndyp.

Løsning av oppdraget

På grunn av utfordrende grunnforhold ble det gjort omfattende stabilitetsvurderinger for de ulike alternativene. I tillegg ble FEM-analyser i Plaxis benyttet for å se på deformasjoner i konstruksjonene.

Våre tjenester

  • Grunnundersøkelser
  • Geoteknisk rapport
  • Miljøgeologiske undersøkelser
  • Miljøgeologisk rapport
  • Forprosjekt fylling og kai