Eksisterende steinbrudd ved Eikefet sett fra sør | Foto: Multiconsult

Eikefet industriområde

Detaljplan med konsekvensutredning

Oster Pukk og Sand AS ønsker en utvidelse av det eksiterende steinbruddet på Eikefet utover arealet regulert i gjeldende reguleringsplan. Multiconsult har utarbeidet reguleringsplan for denne utvidelsen. Reguleringsplanen legger til rette for at steinbruddet kan ta ned del av Husafjellet. Nord i planområdet er det regulert inn sikringssone for ny tunnel til E39.

Området som i dag er tilgjengelig i gjeldene reguleringsplan vil kunne gi en videre drift i 10-15 år, dette er ikke et tilstrekkelig tidsperspektiv for Oster Pukk og Sand AS med tanke på den økonomiske investeringen som kreves for videre drift av anlegget. Planforslaget på 700da vil kunne sikre en videre drift i 50-70 år.

Løsning av oppdraget

I planarbeidet er det lagt vekt på:

  • Landskapsvurderinger og analyser før utvidelse av steinbruddet
  • Nærføring av steinbrudd mot ny tunnel på E3 og krav til vibrasjonsmålinge ri tunnel ved drift i steinbruddet
  • Støyvurderinger av steinbruddet
  • Konsekvensutredning av planlagte tiltak i forhold til tema, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø, naturresssurser, lokal og regional utvikling, forhyold til annen planlegging
  • ROS-analyse

Våre tjenester

  • Utarbeiding av plankart, bestemmelser og planomtale
  • Utarbeidelse av konsekvensutredning
  • Illustrasjon av fremtidig landskap i etapper i forhold til drift