Samferdsen og infrastruktur, Halsvik, Gulen industrihavn, Multiconsult

1/2

Illustrasjon av sørlig del av planområdet med; Produksjonshallen, kaiareal og planert industriområde | Fotomontasje: Norconsult

Samferdsen og infrastruktur, Halsvik, Gulen industrihavn, Multiconsult

2/2

Spolebane; lagring av sammensveiste rørlengder, eksempelbilde | Ill.: NNN

Halsvik industriområde

Detaljreguleringsplan

Bakgrunnen for planarbeidet har vært å legge til rette for at virksomhet som sveiser rør til ledningsnett tilknyttet olje- og gass offshore, kan etablere seg innenfor området.

Planområdet har et areal på 588,6 da og vil ligge i umiddelbar nærhet til eksisterende industriområdet på Sløvåg, i Gulen industrihavn. Reguleringsplanen legger til rette for etablering av ny kai, produksjonshall, lagerhall, rørlagringsgate og kontor.

Løsning av oppdraget

Utarbeidelse av reguleringsplan for et rørhåndteringsanlegget som vil danne en naturlig og klar avgrensning av industriområdet mot naturområdet og Halsvikvågen.

Reguleringsplanen viser areal til bygg, kai, veg, rørbane og massedeponi. Det er i planutformingen lagt vekt på landskapsmessig tilpasning til anlegget.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av plankart, bestemmelser og planomtale.
  • Støyvurdering
  • Landskapsvurdering
  • Folkemøte
  • ROS-analyse