3D modell og visualisering av Tysnes omsorgssenter | Illustrasjon: Tysnes kommune

3D modell og visualisering av Tysnes omsorgssenter | Illustrasjon: Tysnes kommune

Tysnes omsorgssenter

Sykehjem og omsorgsboliger

Prosjektet oppføres i kommunesenteret Uggdal i tilknytning til øvrige offentlige funksjoner.  Prosjektet inneholder 30 sykehjemsplasser. Disse fordeler seg på 10 langtids-, 10 demensplasser og 10 plasser for korttid/rehab/øyeblikkelig hjelp. Sykehjemmet inneholder også dagsenter og arealer for åpen omsorg. Som en del av prosjektet etableres 10 omsorgsboliger.

Utbyggingen skal muliggjøre en fremtidig utvidelse i 2 trinn; byggetrinn 2 med 15 omsorgsboliger og byggetrinn 3 med 10 omsorgsboliger/sykehjemsplasser.

Løsning av oppdraget

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag i form av kravspesifikasjon basert på fremlagt forprosjekt. Tilpassning av bygg til tomt i områder med særlig fokus på utsikt for brukarar, men også vern mot kulturhistoriske elementer.

Våre tjenester

  • Prosjektering alle fag
  • Funksjonsbeskrivelse