1/2

Detaljutsnitt | Ill.: Marit Mong Søreng, Multiconsult

2/2

Prinsippsnitt | Ill.: Marit Mong Søreng, Multiconsult

Tunheim hageby

Illustrasjonsplan

Multiconsult fikk i 2015 forespørsel av Sjo Fasting Arkitekter om å utforme illustrasjonsplan og detaljprinsipper for et nytt boligutbyggingsområde på Bryne.

Illustrasjonsplanen var en del av Sjo Fastings detaljregulering for 96 nye boliger i en grønn hageby, inspirert av Engelske historiske hagebyer. Eiendommen ligger sentralt plassert i Bryne og er omkranset av boliger.

Løsning av oppdraget

Parkdraget som strekker seg langs den nordvestlige siden av hagebyen har en overordnet karater som en grønn bypark. Det består av frittstående trær i gress og en gangveg som slynger seg igjennom lave, 1-2 m høye terrengformer. Der gangvegen kommer i nærkontakt med terrengformene oppstår det lave, støpte sittemurer som gir rom for opphold og møteplasser i parken.

Kvartalslekeplassen i nordøst er en større aktivitetssone i parkdraget, der enkle terrengformer ytterligere blir forsterket, hvilket skaper rom for breie terrengsklier og lekefunksjoner som eksempelvis taubane.

Gatetunene får en viktig trafikkdempende funksjon som Shared Space. De blir opp-arbeidet uten kantstein med et belegg av marktegl. I belegget er det plassert mindre blomstrende trær som tilfører gatetunene frodighet og er romdannende. I enden av hvert gatetun er det en sti som skaler direkte forbindelse mot parkdraget.

Det etableres en grønn, livgivende nerve på tvers igjennom boligområdene. Denne inneholder sandlekeplasser og sitteplasser, og har funksjon som en attraktiv og tiltrekkende grønn snarveg.

Våre tjenester

  • Illustrasjonsplan
  • Prinsippsnitt
  • Detaljutsnitt
  • Beskrivelse LARK