Bilde fra atrium | Foto: Gina Skjørestad, Multiconsult

Sørbø skole

Utomhusplan

Landskapsgruppa i Multiconsult ble høsten 2013 kontaktet av Backe Bygg vedrørende detaljprosjektering av utomhusanlegget ved Sørbø skole.

Bakgrunnen for prosjektet er en større utvidelse av skolebygget for å kunne dekke skoletilbud for en økende befolkningsvekst i området.

Multiconsult kom inn i prosjektet etter at byggefasen var påbegynt. Detaljplanen er utarbeidet på grunnlag av forprosjekt (utført av andre landskapsarkitekter). Utover dette er det i detaljfasen gjort en del tilpasninger for å
imøtekomme skolens ønsker, i tillegg er det gjort enkelte praktiske og designmessige utbedringer.

Deler av planområdet er rehabilitering av eksisterende lekeareal, mens det meste er helt nytt. I rehabiliteringsprosjekter er det alltid en utfordring å tilpasse nytt og eksisterende anlegg, noe som er løst på en ryddig og helhetlig måte i dette prosjektet.

Løsning av oppdraget

Multiconsult fikk tildelt oppdraget etter at byggefasen var påbegynt med forutsetning om å kunne levere på kort varsel. Terrenghøyder, overvannshåndtering og belysningsplan var første prioritet på byggeplass.

Deretter tok man fatt i detaljering på resten av anlegget. Lekeapparater er i hovedtrekk bevart som vist i forprosjekt. I tillegg er det supplert ekstra lekeplassutstyr etter ønske fra skolen.

Det er gjort en del justeringer på linjer og åpne flater med hensyn til design og vedlikehold.

Endringene ble foreslått etter faglige vurderinger som ble gjort i detaljeringsfasen. I forhold til forprosjektet er det gjort en del kvalitetsmessige oppgraderinger som blant annet vil forenkle vedlikeholdet.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektering av utenomhusområder med oppfølging i byggefasen