1/3

3D-modell over tenkt utbyggingssituasjon sett fra øst | Illustrasjon: Multiconsult

2/3

3D-modell over tenkt utbyggingssituasjon sett fra sør | Illustrasjon: Multiconsult

3/3

Oversiktsbilde Knappskog gamle skole | Foto: Fjell kommune

Knappskog gamle skole, Hedlo

Detaljregulering for boliger

Den gamle skoletomten på Knappskog skal endres til boligområde. Prosjektet skal legge til rette for bygging av nye boliger med parkering og uteareal. Dette innebærer at det gamle skolebygget rives og dagens vei skal utbedres med fortau og møteplasser. Målet er å utvikle eiendommen med gode boliger og utearealer som kompletterer dagens eneboligstruktur med en tettere utnyttelse, samt å finne en lønnsom utbyggingsløsning for en kostbar tomt. Multiconsult er med sin tverrfaglige kompetanse engasjert for å utarbeide en god og gjennomførbar plan for området.

Løsning av oppdraget

Mulighetsstudier av boligstruktur og atkomst er utarbeidet i flere varianter. Terrenget er utfordrende i forhold til å få framkommelige veier for gående og kjørende og å få gode utearealer og gode sol- og utsiktsforhold i leilighetene. Det har vært tegnet ut rekkehusløsninger, flere små blokker og ett konsentrert leilighetsbygg. Atkomst har vært løst fra nord og sør og med og uten gjennomgående vei gjennom tomten. Forhold til nabohus og -hytter, den offentlige kaien med båtrute og parkeringsutfordringer, samt synligheten fra sjøen har også hatt fokus i arbeidet. Støy fra fylkesvegen og overvann langs veiene har også lagt føringer.

Våre tjenester

  • Registrering
  • Analyser
  • Mulighetsstudie
  • Vurdering av grunnforhold
  • Skredfareanalyse
  • Vegprosjektering
  • Illustrasjonsplan
  • Plankart