Foto fra Tomt 5 Fotballbane ved Trixie| Foto/illustrasjon: Multiconsult/Kartverket

1/3

Foto fra Tomt 5 Fotballbane ved Trixie | Foto/illustrasjon: Multiconsult/Kartverket

Kart utarbeidet i GIS for tomt 4. Omriss av forslag til tomt, flomsone og skredfare | Foto/illustrasjon: Multiconsult/Kartverket

2/3

Kart utarbeidet i GIS for tomt 4. Omriss av forslag til tomt, flomsone og skredfare | Foto/illustrasjon: Multiconsult/Kartverket

Noen av tomtealternativene. Dagens sentrum er vist med rød stjerne | Illustrasjon: Multiconsult/Norgeskart

3/3

Noen av tomtealternativene. Dagens sentrum er vist med rød stjerne | Illustrasjon: Multiconsult/Norgeskart

Tomtealternativ nytt sykehjem Trofors

Egnethetsvurdering og ROS-analyse

Grane kommune ønsker å bygge nytt sykehjem. Dagens sykehjem ligger sentralt i kommunesenteret Trofors. Det har en sammensatt og delvis gammel bygningsmasse som ikke gir optimal drift. Kommunen ønsker å samlokalisere flere helserelaterte funksjoner (ambulanse, legevakt, legekontor og tannhelsetjeneste) ved utbygging av nytt sykehjem, noe dagens tomt er for liten til.

Multiconsult har vurdert egnethet, og risiko- og sårbarhet for ti alternative sykehjemstomter som kommunen hadde pekt ut. Analysen gir en anbefaling om hvilke tomter som er best egnet til nytt sykehjem ut fra gitte kriterier, og for å få en god balanse mellom egnet tomt og stipulert byggekostnad for grunnarbeid og infrastruktur (vei, vann, avløp, strøm, tele/it).

Løsning av oppdraget

Multiconsult har analysert ti tomter. For vurdering av egnethet og ROS er det tatt utgangspunkt i kriterier gitt av kommunen og kommunens skjema for ROSanalyse. Det er laget et overordna arealprogram for sykehjem, lege- og tannlegekontor, legevakt, ambulanse, uteopphold og parkering.

Det er gjort grovt kostnadsoverslag for å opparbeide tomtene og etablere nødvendig infrastruktur som veg, vann og avløp. Kart laget i GIS for hver tomt, viser 200-års flom, registrerte skredhendelser, helningsanalyse og beslag av jord og skog m.m. Multiconsult har på en metodisk måte systematisert alle tomter og kriterier, pekt på særskilte beslutningsrelevante kriterier og tema, og laget en sammenstilling av alle tomter. Ut fra sammenstillingen har vi kommet med en anbefaling til valg av tomter for videre utredning.

Våre tjenester

  • Analyser av egnethet
  • ROS-analyser
  • Kostnadsoverslag
  • Bruk av GIS til kartillustrasjoner