Lokalmedisinsk senter

Oversikt. LMS er bygget lengst borte | Foto: LINK arkitektur

Lokalmedisinsk senter

Region vest

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Helse Bergen og kommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden. Fjell kommune er byggherre og vil være eier av bygget.

Prosjektet skal inneholde 48 sengeplasser fordelt på intermediær avdeling, rehabilitering, korttids-sykehjem samt disponibel sengeressurs. Videre skal det  etableres senter for dialyse, legevakt, bildediagnostikk, høresentral, legesenter, dagrehabilitering, aksjonssenter, kontorplasser for forskning samt frisklivs- og mestringssenter. Det skal etableres ca. 80 parkeringsplasser, og eksisterende offentlige ledningsanlegg skal legges om. Prosjektet skal utføres i totalentreprise.

Løsning av oppdraget

Oppdraget gjennomføres i samarbeid med LINK arkitektur. Basert på oppdragsgivers byggeprogram er det utarbeidet skisseprosjekt. Dette er pr. feb 14 under revisjon. I fortsettelsen skal det utarbeides forprosjekt og komplett konkurransegrunnlag for totalentreprise. Prosjektet inneholder en del funksjoner  som krever meget gode kvalifikasjoner hos rådgiverne for de tekniske fagene spesielt.

Våre tjenester

  • Prosjekteringsledelse
  • Byggeteknikk
  • VVS-teknikk
  • Elektroteknikk
  • Brannteknikk
  • Akustikk
  • Vann og avløp