1/3

Illustrasjon, skjerming mot nabobygg | Illustrasjon: Multiconsult

2/3

Illustrasjon, skjerming mot pasientrom | Illustrasjon: Multicosult

3/3

Illustrasjon, Trace og sitteplass | Illustrasjon: Multiconsult

Sunnaas Sykehus HF

Ny situasjonsplan

Multiconsult har utarbeidet forprosjekt med kostnadsoverslag for fem delområdene. Områdene er utarbeidet med utgangspunkt i skisserte utforminger i foreliggende mulighetsstudie, samt nær dialog med kunde i forhold til ønsker og behov for sykehusets utearealer.

Pasienttilbudet på Sunnaas er basert på tverrfaglig kompetanse og målgruppen er pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade. Prosjektets uteområder skal benyttes både som rekreasjonsområder, men også som del av behandlingsprosessen. På grunn av pasienter med komplekse funksjonstap, har universell utforming høy prioritet i alle prinsipper benyttet i utformingen av uteområdene. Hensyn som skjerming mellom sykehus og tilliggende nabohus, samt skjerming og privatisering av pasientrom var viktige aspekter i valg av løsninger.

Løsning av oppdraget

Valgte løsninger skal i størst mulig grad knytte alle uteområder på sykehuset sammen til en helhet. Dette oppnås ved å ha en enhetlig tilnærming til terrengtilpasning og materialbruk i prosjektet.

Ulike rom i de ulike delområdene som er prosjektert skal gi god lesbarhet, praktisk hverdag i forhold til drift, områder for kontemplasjon, ro, private soner, mestringsfølelse og ulike opplevelser fra område til område.

Stier, benker, belysning, vegetasjon, elementer for skjerming og terrengforming skal sammen skape gode rom for opphold og gjennomgang.

Våre tjenester

  • Situasjonsplan på forprosjektnivå
  • Kostnadsoverslag