Oversikt dam- og inntaksområde | Foto: Multiconsult

Storåselva kraftverk

Detaljprosjektering og oppfølging i utførelsesfase

Storåselva kraftverk i Snåsa kommune er et vannkraftverk i fjell med installert effekt på 25 MW. Anlegget består av ca. 2800 m tilløpstunnel og 800 m utløpstunnel. Kraftstasjonen er utstyrt med 3 stk. 8,5 MW horisontale Francistubiner med en slukeevne på 7,8 m3/s pr. aggregat, og adkomst til kraftstasjonen skjer gjennom en 320 m lang adkomsttunnel. Til anlegget hører også en ca. 55 m lang og 4 m høy inntaksdam i betong. Anlegget knyttes til nettet gjennom en 18 km lang 66 kV produksjonsradial med tilkobling til Vegset trafo. Byggetid for anlegget er februar 2016 til juni 2018, og estimert investeringskostnad er 330 MNOK.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har stått for modning av prosjektet og utarbeidelse av underlag for samtlige kontrakter (bygg- og fjellarbeider, elektromekanisk utrustning, hydromekanisk utrustning, produksjonsradial), samt bistand i kontraheringsfasen.

Etter kontrahering har Multiconsult stått for prosjekteringsledelse og detaljprosjektering, både for bygg- og fjellarbeidene og for produksjonsradialen, i tillegg til kontraktsoppfølging på de elektromekaniske og hydromekaniske leveransene. I tillegg har vi vært sterkt inne i forhold til temaet ytre miljø, både gjennom utarbeidelse av detaljplan miljø- og landskap og gjennom oppfølging av entreprenører og leverandører gjennom prosjektgjennomføringen.

Våre tjenester

  • Prosjekteringsledelse
  • Utarbeidelse av tilbudsunderlag for alle kontrakter (bygg- og fjellarbeider, elektromekanisk utrustning, hydromekanisk utrustning, produksjonsradial
  • Detaljprosjektering bygg- og fjellarbeider, samt produksjonsradial
  • Kontraktsoppfølging elektromekanisk og hydromekanisk utrustning
  • Utarbeidelse av miljø- og landskapsplan
  • Oppfølging på ytre miljø i gjennomføringsfasen