1/2

Ferdig overgang på Steinberg | Foto: Multiconsult

2/2

Nye plattformer på Steinberg | Foto: Multiconsult

Steinberg Stasjon

Prosjektering av bru, kulvert og treplattformer

I forbindelse med gjenåpning av Steinberg stasjon ble det gjennomført tiltak på tre lokaliteter.

  • Ved Steinberg stasjon ble det bygget overgangsbro og sideplattformer i tre på begge sporene.
  • Flytting av svingskive på Hokksund stasjon
  • I Rødgata (ved Gulskogen stasjon) ble eksisterende planovergang fjernet og erstattet med planfri kryssing for gående og syklende.

Multiconsults oppdrag har bestått i å utarbeide detaljplan og konkurransegrunnlag for totalentreprise.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utarbeidet detaljplan og konkurransegrunnlag til totalentreprise med leveranser for ytre miljø og SHA, konstruksjonsteknikk og VA.

Multiconsult har utført geotekniske og miljøtekniske grunnundersøkelser, inkludert kartlegging av fremmede plantearter, og prosjektert konstruksjoner i samarbeid med underleverandør.

Våre tjenester

  • Prosjektering av nye plattformer, bru og kulvert (sammen med underleverandør) og flytting av eksisterende svingskive
  • Utarbeide funksjonsbeskrivelse for totalentreprise
  • SHA-rådgiving
  • 3D-visualisering