1/2

Illustrasjon av planforslaget | Ill.: EVE images

2/2

Illustrasjon fra nytt torg | Ill.: EVE images

Skeikampen

Reguleringsplan og landskapsplan

Planområdet ligger på Skei i Gausdal kommune og avgrenses av Skeisvegen / Peer Gyntvegen i syd og vest, alpinanlegget i nord og Segalstad seter camping i øst. Selve planområdet ligger på 800 meters høyde og inneholder i dag Gausdal hotell (Velkomstsenter), flere leilighetsbygg for utleie samt div. servicebygninger som sportsbutikk, skiutleie, skiskole og billettsalg. Planområdet faller ca. 50 meter fra nord mot syd.

Reguleringsplanen omfatter et areal på ca. 169 dekar og det foreslås endringer av arealbruk i forhold til vedtatt kommunedelplan for Skei. Området skal gjennomgå en stor utvikling og fornying med utbygging av 430 fritidsboliger, turistsenter m.m.

Løsning av oppdraget

Det er lagt opp til en fortetting gjennom høyere arealutnyttelse i de sentrale områdene rundt gamle Gausdal høyfjellshotell og skibakken, og området for leilighetsbebyggelse utvides sammenlignet med dagens situasjon.

Store deler av dagens bygningsmasse er gammel, og muliggjør ikke tilbud som er i tråd med det markedet etterspør. Området trenger derfor en fornying og vitalisering med fokus på å møte økt etterspørsel. I tillegg vil det investeres i fellestiltak som bygger opp om Skeikampen som destinasjon.

Planen legger til rette for:

  • Etablering av 430 nye fritidsleiligheter i nybygg, med variasjoner tilpasset ulike kjøpergrupper
  • Riving av eldre, uegnet bygningsmasse på Velkomstsenteret og rehabilitering av gjenværende bygg til 40 nye fritidsleiligheter med aktivitets‐/ tjenesteytings‐/forretnings‐/serveringstilbud i 1. etasje
  • Bruksendring av 56 eksisterende leiligheter fra utleie (næring) til fritidsbebyggelse
  • Nye lokaler for forretning, tjenesteyting, servering og aktivitetstilbud
  • Ny utfartsparkering og tilbringerheis, samt et sammenhengende skiløypenett gjennom og rundt planområdet
  • En gjennomgående sentrumsakse for gående og syklende, med tilliggende torg/aktivitetsplass i nordre del av planområdet
  • Ny gang- og sykkelveg langs Skeisvegen og Peer Gynt veien
  • Ny planskilt kryssing for skiløype under Peer Gynt veien

Våre tjenester

  • Reguleringsplan
  • Landskapsplan