Utsnitt av illustrasjonsplan for Åkebergveien | Illustrasjon: Multiconsult

1/3

Utsnitt av illustrasjonsplan for Åkebergveien | Illustrasjon: Multiconsult

Utsnitt av reguleringsplanen for Åkebergveien | Illustrasjon: Multiconsult

2/3

Utsnitt av reguleringsplanen for Åkebergveien | Illustrasjon: Multiconsult

Normalprofiler typiske snitt | Illustrasjon: Multiconsult

3/3

Normalprofiler typiske snitt | Illustrasjon: Multiconsult

Åkebergveien sykkelbane

Detalj- og reguleringsplan

Oppdraget for Multiconsult har vært utarbeidelse av detaljplan og reguleringsplan for Åkebergveien på strekningen mellom Kjølberggata og Grønlandsleiret. Planstrekningen ligger i Bydel Gamle Oslo og er ca. 800 m lang. Reguleringsforslaget er utarbeidet basert på anbefalt løsning, med tosidig sykkelfelt, i henhold til Bymiljøetatens interne konseptvalgutredning. Hovedformålet med prosjektet er å fremme sikkerheten og fremkommeligheten for syklister og gående i Åkebergveien.

Opparbeidelsen vil knytte området sammen med eksisterende sykkelfelt i det tilliggende området på øst- og vestsiden. Ny regulert løsning omfatter også en estetisk opprustning av gaten hvor det har vært viktig å beholde den grønne kvaliteten langs strekningen. I tillegg har prinsippene om universell utforming blitt lagt til grunn for utformingen av anlegget.

Løsning av oppdraget

Oppdraget gikk ut på å sikre realisering av tosidig sykkelfelt i Åkebergveien. Gjennom en minianalyse tidlig i prosessen kom en frem til at denne veistrekningen kunne være egnet for å prøve ut en løsning med opphevede sykkelfelt, slik danske sykkelfelt er utformet. En slik løsning vil tydeliggjøre syklistenes posisjon i gatebildet og sannsynligvis minske konfliktnivået mellom biler og syklister. Sykkelbanen er prosjektert med en økt bredde på 2,2 meter i forhold til de tradisjonelle sykkelfeltene som er anbefalt 1,8 meter bred. Løsningen medførte smalere fortausbredder på deler av strekningen, men som likevel er akseptable.

Det har blitt innhentet fagkompetanse fra Cowi til utarbeidelse av en tilstands- og risikovurdering av eksisterende trær langs Åkebergveien, samt forslag til avbøtende tiltak for å bevare verdifulle trær. Flere av gatetrærne ble vurdert til å være i dårlig forfatning og anbefales felt av hensyn til sikkerhet. I detaljplanen inngår prinsipp for nyplanting av gatetrær.

Det er underveis i prosessen avholdt jevnlige møter med Bymiljøetaten. I tillegg er det avholdt møter med Politiet, Statsbygg, Byantikvaren og VAV.

Våre tjenester

  • Forslag til detaljregulering; planbeskrivelse, kart og reguleringsbestemmelser, ROSanalyse
  • Vegprosjektering
  • Illustrasjonsplan, detaljplan. Her inngår gateutforming, prinsipp for beplantning, forslag til materialbruk mm.
  • Byggetekniske detaljer landskapsarbeider
  • Plan for overvannshåndtering
  • Belysningsplan
  • Mengde og kostnadsberegning
  • Tilstands- og risikovurdering av gatetrær (Cowi)