1/3

Skeikampen Høyfjellsenter sett fra sør | Ill.: EVE images

2/3

Nytt torg med skøytebane | Ill.: EVE images

3/3

Skiløype, tilbringerheis og nye leilighetsbygg sett fra øst | Ill.: EVE images

Skeikampen Høyfjellsenter

Detaljregulering med konsekvensutredning

Multiconsult har i tett samarbeid med arkitekt og oppdragsgiver utviklet prosjektet Skeikampen Høyfjellsenter med i overkant av 500 nye fritidsleiligheter og 2 500 m2 service-/forretningsareal. Prosjektet har hatt fokus på å utvikle et kompakt sentrumsområde ved alpinbakken på Skeikampen, med gode møteplasser, variert aktivitets- og servicetilbud og attraktive nye fritidsboliger for et bredt spekter av kjøpergrupper. I tillegg til bebyggelsen har prosjektet omfattet løsninger for nødvendig infrastruktur.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning for prosjektet, og har gjennom et bredt sammensatt team håndtert alle temaer i plansaken. Utomhusplanen med designen for prosjektet har blitt til gjennom et nært tverrfaglig samarbeid mellom fagene veg, trafikk, landskap, konstruksjon, VA og hydrologi og prosjektets arkitekt. Planarbeidet har skjedd i nær dialog med Gausdal kommune, og med mye kontakt med regionale myndigheter.

Våre tjenester

 • Reguleringsplan med konsekvensutredning
 • Illustrasjonsplan landskap
 • Vegprosjektering
 • Skisseprosjekt konstruksjoner
 • VA-infrastruktur og overvannshåndtering
 • Støyberegninger
 • Energiutredning
 • Klimagassregnskap
 • ROS-analyse
 • Trafikkanalyse
 • Ringvirkningsanalyse