Samferdsel og infrastruktur, St.Marie gate, Sarpsborg, gågate, oppgardering, mørkeplan, Multiconsult

1/3

Mørkeplan | Ill.: Multiconsult

2/3

Illustrasjon og mørkeplan/belysningskonsept | Ill.: Multiconsult

Samferdsel og infrastruktur, St.Marie gate, Sarpsborg, gågate, oppgardering, mørkeplan, Multiconsult

3/3

Illustrasjon og mørkeplan/belysningskonsept | Ill.: Multiconsult

St. Marie gate

Oppgradering gågate

Oppdraget omfatter rehabilitering og opparbeidelse av St. Marie gate i Sarpsborg med utstrekning fra Torget til Sverres gate. Gågaten skal etableres med et nytt gateprofil, med gangsoner i midten og langs fasader, integrerte møbleringssoner og to plasser/aktivitetspunkter med seneareal, sitteskulptur og vannelement.

All ferdsel skjer på fotgjengernes premisser, men biler kan krysse gaten på to punkter. Det er utformet skille mellom gangtrafikk og kjøretøyer ved de to krysningspunktene.

Prosjekteringen omfatter opparbeidelse av byrom og nye høyder for gategulvet, hvor både overvannshåndtering og universell utforming skal ivaretas. I tillegg skal det etableres anlegg for oppvarming av gategulvet, VA-arbeider for avvanning av gate og etablering av separat system, og belysning med kabelanlegg.

Løsning av oppdraget

 • Helhetlig konsept for belysning, belegg, møblering, beplanting og overvannshåndtering
 • Plassering av gatelys langs fasader og effektbelysning på plasser og utvalgte fasader
 • Beregning og dimensjonering for overvann, plassering av vannrenner, sluk og lokk i tråd med gatens nye utforming
 • Rådgiving for plassering og utforming av vannelementer og sitteskulpturer
 • Høydesetting og prinsippløsninger for universell utformede inngangspartier
 • Prosjektering av gatevarmeanlegg
 • Tverrfaglig koordinering
 • Møter og presentasjoner i kommunen

Våre tjenester

 •  Premissnotat
 • Illustrasjonsplan
 • Mørkeplan
 • Detaljprosjektering
 • Funksjonsbeskrivelse