Sentrumsgate, handlegate, miljøgate, Farsund, Multiconsult

1/3

Innbydende miljø i Kirkegata etter oppgradering | Foto: Multiconsult

Sentrumsgate, handlegate, miljøgate, Farsund, Multiconsult

2/3

Kirkegaten etter oppgraderingen | Foto: Multiconsult

Sentrumsgate, handlegate, miljøgate, Farsund, Multiconsult

3/3

Gatekunst | Foto: Multiconsult

Kirkegaten i Farsund

Nytt gategulv og nytt VA-anlegg

Prosjektering av VA ledninger i Kirkegata og Kirkegårdsveien, masseutskifting, nytt veifundament og nytt gatetverrsnitt.

Prosjektering av fortau med granittbelegg og ny kantstein på begge sider med nedsenk og gangfelt, møbleringssone med trær, møbler og nytt gatelys. Universell utforming så langt som mulig. Store kvalitetskrav til materialer og håndverk. Gata skal fremstå som vakker, varig og vennlig.

Gatekunst utformet av Jan Gunnar Skjeldsøy, Alida Rudjord og Borghild Rudjord Unneland.

Byggeledelse VA og Landskap er utført av Multiconsult.

Prosjektet har fått god offentlig omtale.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har prosjektert nytt vann-og avløpsanlegg. Vann, overvann og spillvann. Utskifting av hovedledninger og stikk, separering av overvann og spillvann.

Multiconsult har prosjektert nytt gategulv. Utvidelse av fortau, nytt gatetverrsnitt, kanter, renner, nedsenk og overganger. Universell utforming med ru overflater og ledelinjer. Planting av trær. Møteplasser med lys, møblering og tilrettelegging for handel og service. Ensidig parkering og 2 felt kjørevei.

Multiconsult har prosjektert belysning i gaten og i miljøsonen.

Tre lokale kunstnere har deltatt med delprosjektet «Gatekunst».

Entreprenør: Lindland Maskin AS – VA og grunnarbeid.

Landskapsentreprenørene AS – kanter, belegg, trær, møbler, gatekunst.

Våre tjenester

  • Landskapsplan
  • VA-plan
  • Byggeplan VA
  • Byggeplan Landskap/Vei/Gatelys
  • Detaljer
  • Anbudsbeskrivelse
  • Byggeledelse