1/2

Løsningsforslag for Hjortnesterminalen | Ill: Nordic

2/2

Løsningsforslag for Hjortnesterminalen | Ill: Nordic

Hjortnesterminalen

Reguleringsplan

Nordic – Office of Architecture ble våren 2016, i samarbeid med Civitas, SLA og Multiconsult, engasjert til å utarbeide reguleringsplanen for Hjortnesterminalen og tilliggende bebyggelse (Hjornesbuen).

Den anbefalte terminalløsningen kan gjennomføres uavhengig av om E18 bygges ut eller ikke og den holder seg i det alt vesentlige innenfor de formålsgrenser som ligger i foreliggende detaljreguleringsforslag. Løsningen legger til grunn en ny terminalbygning som vil være tilpasset behovene i 2030 både i forhold til størrelse, funksjonalitet, fleksibilitet og sammenheng med resten av den nye bydelen på Filipstad.

Det er videre sett på hvordan terminalen og byen rundt på best mulig måte kan komplettere hverandre, under motto KAI MØTER BY. I dette ligger nærmere studier av de ulike funksjonene skole, hotell, publikumsrettede funksjoner, bolig og barnehage med tilhørende utearealer, atkomstsoner, parkering og tilstøtende gater, byrom og Brannskjærparken.

Løsning av oppdraget

Første del av oppdraget var å kontrollere dimensjonering av foreliggende forslag til terminalløsning fra 2006 mot oppdaterte prognoser for trafikkvolum over terminalen fram mot 2030, for deretter å se om oppdatert program kunne løses innenfor tidligere gitte rammer for terminalområdet. Det skulle også tas hensynstil nye planer for E18 under lokk ifht arealbruk og gjennomføring.

Trafikkanalysen vurderer trafikkavvikling for terminal, kryss og E 18 i området ved fremtidig utbygging.

Andre del av oppdraget er å ferdigstille et komplett forslag til detaljregulering, hvor det også skal innarbeides plankart og bestemmelser som viser utbyggingsfasene for midlertidige terminalanlegg. I denne fasen er utforming av kailøsninger og tekniske installasjoner vurdert. Det er utarbeidet kostnadsvurderinger, verdivurderinger for ulike scenarier samt vurdert prising for grunnerverv. Kostnads-og verdivurderingene er viktige input for å synliggjøre det totale verdipotensialet i området for alle grunneierne. Videre viser det verdien på de ulike grunneiernes tomter basert på plassering av formål/ bygg. Endelig viser beregningene potensielt bidrag HAV Eiendom KF kan bidra med over tid til utbygging av havnevirksomhet i Oslo gjennom utviklingen av Hjortnesterminalen.

Våre tjenester

  • Vurdering av eksisterende terminal, bygninger og infrastruktur
  • Vurdering av nye terminal, bygninger og infrastruktur
  • Gjennomføringslogistikk
  • Vegprosjektering
  • Kostnadsberegninger
  • Verdivurderinger
  • Trafikkstøy
  • Trafikkanalyse