Energi Prosjekt Saudefaldene

Hellandsbygd koblingsstasjon | Fotomontasje: Multiconsult

Saudefaldene MTA-plan

Omlegging av 66 kV kraftledning Dalvatn-Kastfoss

Akteselskabet Saudefaldende er et kraftselskap som produserer elektrisk kraft i Sauda kommune. 66 kV-ledningene fra Dalvatn kraftverk via Storlivatn kraftverk til Kastfoss har vært i drift siden kraftutbyggingen i Hellandsbygd startet, og er opptil 95 år gamle. Master og betongfundamenter er i dårlig stand og dette går ut over ledningenes driftssikkerhet. Norges vassdrags- og energidirektoratet ga den 15.november 2011 Aktieselskabet Saudefaldende konsesjon til å bygge ny 66kV kraftledning Dalvatn kraftverk-Storlivatn-Sauda transformatorstasjon- Kastfoss. Tiltaket innebærer rivning av eksisterende linjer, samt rivning av 168 master. Bygging av en 9,27 km lang ledningstrase. 39 stk. 2-kurs tårnmaster av stål, og 12 stk. 1-kurs stålmaster med asymmetrisk trekant-oppheng. Fundamentene er av betong. Konsesjonsvilkårene satte krav om at miljø-, transport- og anleggsplan (MTA ) som skulle beskrive ytre begrensning av inngrepsområdet og fysiske konsekvenser av anleggsarbeidet.

Løsning av oppdraget

MTA-planen er utarbeidet i tett dialog med oppdragsgiver, Aktieselskabet Saudefaldende. Oppdraget er delt inn i to faser. Fase 1 omfatter bygging av ny linje på strekningen Dalvatn kraftverk til Hellandsbygd koblingsstasjon.

Fase 2 omfatter alt arbeid som gjenstår for å ferdigstille det konsederte linjeprosjektet. Dette gjelder strekningen fra Hellandsbygd til Sauda. Den nye linjen planlegges ferdig bygget og satt i drift høsten 2014. Komplett opprydding, og sanering av gammelt anlegg skal være ferdig innen september 2016.

Våre tjenester

  • Utarbeide Miljø-, transport-, og anleggsplan for bygging av ny linjetrase i form av en rapport med tilhørende illustrasjoner og kart/ tegninger
  • Utarbeide prosjekttilpasset kontrollplan
  • Skogryddingsplan
  • Miljøsaneringsrapport
  • Avfallsplan
  • Plan for fjerning av eksisterende master og betongfundamenter, samt reetablering av terreng