1/3

Oversiktsbilde tatt fra Samordningsmodellen | Foto: Vianova

2/3

Tilkomstvegen under bygging | Foto: Contexo

3/3

Tilkomstvegen under bygging | Foto: Contexo

Veg Sogndal trafostasjon

Rådgivning og prosjektering av tilkomstveg

Statnett bygger en ny 420 kV-linje mellom Ørskog i Møre og Romsdal og Fardal i Sogn og Fjordane for å sikre Midt-Norge en god strømforsyning og styrke nettet. Dette utgjør ca. 297 km med kraftledning med totalt ca. 800 master og seks nye transformatorstasjoner. En av disse transformatorstasjonene skal ligge i Sogndal.

Entreprenør Contexo AS har kontrakt på bygging av ny transformatorstasjon på Skarsbøfjellet/ Hagafjellet i Sogndal kommune, samt bygging av nødvendig vegtilknytning til Øvstedalen. Det skal flyttes ca. 300 000 m3 med stein og støpes ca. 7000 m3 med betong for vegen og stasjonen. Vegen er 4,2 km lang og er dimensjonert for tungtransport av trafo og spesialkjøretøyene som blir benyttet ved transport av transformatorer. Total last inkluderer henger er 452 tonn og lengden på kjøretøyet er 80 meter.

Multiconsult har utført følgende rådgivertjenester for Contexo: Prosjektering av veg til nye Sogndal transformatorstasjon. Lengde ny vegstrekning er ca 4,2 km. Prosjekteringen bygger på reguleringsplan utarbeidet av Norconsult.

Løsning av oppdraget

Byggeplanarbeidet ble fra starten utført av en tverrfaglig gruppe bestående av de aktuelle disiplinene.

Befaring og tett dialog med byggherre.

Koordinering av de ulike fagene ved hjelp av samordningsmodell.

Prosjekteringsgruppen hadde regelmessige møter med oppdragsgiver.

Fortløpende geotekniske vurderinger for sikring av veg, vegarbeider og naboer.

Våre tjenester

  • Innhenting av grunnlagsmateriale som kartgrunnlag, eksisterende planer og utredninger
  • Vurdering av vegtrase utarbeidet av Norconsult inkl. Vurdering av alternativ trase med tunnel. Trasevalg gjøres i tett samarbeid med oppdragsgiver og låses før endelig prosjektering av veglinjen. Vurdering av trasevalg gjøres i en prosjekteringsgruppe bestående av vegplanlegger, landskapsarkitekt og geolog.
  • Prosjektering av vegtrase.
  • Utarbeiding av byggeplantegninger og teknisk beskrivelse