Prosjektområdet | Foto: K. Revne

Sævareid

Alternativsvurdering, reguleringsplan, mulighetsstudie

Sævareid er et mindre bygdesentrum i Fusa kommune med butikk, post, forsamlingshus og fiskeanlegg. Multiconsult har hatt i oppdrag å finne best mulig lokasjon for utvidelse av fiskeanlegget og utarbeide detaljreguleringsplan for anlegget. I prosessen ble også sentrum av Sævareid inkludert i planarbeidet.

Formålet med prosjektet er å finne best egnet lokasjon for utvidelse av fiskeanlegget og utarbeide en detaljreguleringsplan hvor eksisterende næringsareal, utvidelse av næringsareal i fjellhaller med nødvendige avklaringer for anleggs- og driftsfasen, samt å legge rammer og føringer for utvikling i Sævareid sentrum.

Løsning av oppdraget

Alternative lokasjoner for utvidelse av fiskeanlegget ble vurdert i forhold til adkomst, arealbruk, anleggsog driftsfase, kostnader, utviklingspotensial, registreringer og eierforhold. Lokasjon for utvidelse i fjellhaller ble valgt som løsning og planarbeidet ble igangsatt.

Kommunen ønsket at Sævareid sentrum skulle tas med i planarbeidet. Multiconsult utarbeidet et mulighetsstudie som grunnlag for regulering av sentrum. Valg av formål og bestemmelser for sentrumsdelen er utarbeidet i samarbeid med Fusa kommune og på grunnlag av mulighetsstudien.

Hovedinnholdet i planforslaget er regulering av næringsbygninger der fiskeanlegget har sin virksomhet i dag og annen næring i nye fjellhaller. Innenfor området med næringsbygninger er det åpnet opp for rivning av bygg og etablering av ny bygningsmasse. I Sævareid sentrum er det regulert til boliger, forsamlingshus og kombinerte formål. Et viktig plangrep i sentrum er bevaring av grønnstruktur for å sikre kvaliteter for landskap, estetikk og friluftsmuligheter. Planen har vært av en slik art og størrelse at det er gjennomført en konsekvensutredning.

Våre tjenester

 • Medvirkning (folkemøte)
 • Alternativsvurderinger
 • Mulighetsstudie
 • Planprogram
 • Konsekvensutredning
 • ROS-analyse
 • Plankart
 • Planbestemmelser
 • Planbeskrivelse
 • Flomvurderinger
 • Ingeniørgeologiske undersøkelser og vurderinger
 • Skredfarevurdering
 • Støykartlegging